تمرینات حرکتی خاص برای تقویت مغز كودك
⭕️قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن .(جهت تقویت مهارتهای حرکتی)

⭕️سینه خیز رفتن .

⭕️راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس. (تقویت دقت)

⭕️پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست (جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست)

⭕️پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن. (دقت-تقویت مهارتهای حرکتی و در نهایت تقویت عملکرد مغزی)

⭕️ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست. (تقویت هر دو نیمکره مغز)

⭕️راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء. (دقت-حافظه)

⭕️حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان. (دقت-تعادل)

⭕️تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست. (تقویت نیمکره های مغز)

⭕️مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن. (تقویت مهارت حرکتی)

⭕️بستن چشم و پیدا کردن راه (دقت-ادراک-حافظه)

⭕️تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه . (دقت بینایی).

⭕️راه رفتن با چشم بسته (تعادل-دقت)

⭕️تاکید روی فعالیتهای دستی. (انجام کار با هر دو دست بصورت متناوب، جهت تقویت هر دو نیمکره مغز)

⭕️لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه (تعادل-تثبیت غلبه طرفی مغز)

⭕️چرخاندن توپ دور بدن.
(دقت-تعادل)

⭕️حرکت پاها بصورت دو چرخه. (تقویت مهارتهای حرکتی)

⭕️راه رفتن با کتاب روی سر و پرش در این حالت (حفظ تعادل)

⭕️پرتاب کردن و گرفتن توپ (دقت-هماهنگی چشم و دست-تقویت مهارتهای حرکتی).

⭕️تمرینات تعادل (ایستادن روی یک پا- راه رفتن روی تخته تعادل-لی لی کردن)

 

مرکز توانبخشی پارس توان  • سپتامبر 20, 2020
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |